Pracovní dny:   8:00 - 12:00    13:00 - 15:30
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Služby uvedené na internetové stránce představují nabídku dodavatele. Potvrzení a odeslání formuláře objednávky zákazníkem je považováno za návrh k uzavření kupní smlouvy. Na základě této skutečnosti si dodavatel rezervuje příslušnou službu.

Ceny uvedené na internetové stránce jsou orientační. Konečná cena bude upřesněna na základě ověření příslušné služby. To znamená, že objednávka není považována za závaznou, dokud není potvrzena aktuální cena, včetně dopravy.

Pokud zákazník hodlá službu uskutečnit osobně na některé z poboček, je objednávka pouze rezervací a samotná kupní smlouva je uzavírána až na místě za osobní přítomnosti zákazníka či jeho zástupce.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, pokud není uvedeno jinak.

Kupní smlouva je uzavřena zasláním emailu s potvrzením objednávky zákazníkovi, případně potvrzením aktuální ceny zákazníkem.

Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že danou službu nedokáže uskutečnit. Své odstoupení musí dodavatel bez zbytečných odkladů sdělit zákazníkovi.

Další důvody k odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka a dodavatele mohou být stanoveny zákonem.

Na veškeré služby je poskytována zákonná záruka v trvání 6 měsíců. Záruku lze uplatnit přímo u dodavatele, případně u autorizovaného servisního střediska určeného dodavatelem.

Veškeré osobní údaje, které zákazník uvede ve své objednávce nebo v navazující korespondenci, shromažďuje dodavatel pouze za účelem usnadnění komunikace se zákazníkem a pro potřeby vyřízení obchodního případu. Dodavatel se zavazuje nepoužít tyto údaje jiným způsobem, ledaže k tomu zákazník dá své výslovné svolení. Dále se dodavatel zavazuje neposkytnout osobní údaje zákazníka třetí osobě a zajišťuje vhodným způsobem, aby osobní údaje nemohly být jinak zneužity. Na přání zákazníka budou kdykoliv jeho osobní údaje odstraněny z elektronické evidence dodavatele, pokud zákon nevyžaduje jejich uchování.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem se uskutečňuje emailem a nevylučuje-li to povaha věci, lze informovat také telefonicky, ledaže tyto obchodní podmínky nebo zákon stanoví jinak.

Pokud je některé z ustanovení těchto obchodních podmínek naplněno pouze částečně, zůstávají ostatní části smluvního vztahu nedotčeny, nevylučuje-li to povaha věci. Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne jejich zveřejnění. Dodavatel má právo kdykoliv je změnit i bez souhlasu zákazníka. Změní-li se obchodní podmínky po uzavření kupní smlouvy, má zákazník právo zvolit, zda použije nové znění, nebo zda se bude řídit zněním platným v době uzavření kupní smlouvy. V případě volby původního znění obchodních podmínek má zákazník povinnost bezodkladně písemně sdělit tuto skutečnost dodavateli.

Kompletní Všeobecné obchodní podmínky (VOP) mtaplus s.r.o. ke stažení.