Všeobecné obchodní podmínky

Služby uvedené na internetové stránce představuje nabídku dodavatele. Potvrzení a odeslání formuláře objednávky zákazníkem je považováno za návrh k uzavření kupní smlouvy. Na základě této skutečnosti dodavatel si rezervuje patřičnou službu.

Ceny jsou platné tak, že ceny jsou orientační. Vždy cena bude upřesněna na základě ověření patřičné služby. To znamená, že objednávka není považována za závaznou, dokud není potvrzení s aktuální cenou, vč. dopravy.

Pokud zákazník hodlá službu uskutečnit osobně na některé z poboček, je objednávka pouze rezervace a samotná kupní smlouva je uzavírána až na místě za osobní přítomnosti zákazníka či jeho zástupce.

Všechny ceny jsou bez DPH, pokud není uvedeno jinak.

Kupní smlouva je uzavřena zasláním emailu s potvrzením objednávky zákazníkovi, popřípadě potvrzením aktuální ceny zákazníkem.

Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že danou službu nedokáže uskutečnit. Své odstoupení musí dodavatel bez zbytečných odkladů sdělit zákazníkovi.

Další důvody k odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka a dodavatele může stanovit zákon.

Na veškeré služby je poskytována zákonná záruka v trvání 24 měsíců. Záruku lze uplatnit přímo u dodavatele, popřípadě u autorizovaného servisního střediska určeného dodavatelem.

Veškeré osobní údaje, které uvede zákazník ve své objednávce, popřípadě v navazující korespondenci, shromažďuje dodavatel pouze za účelem usnadnění komunikace se zákazníkem a pro potřeby vyřízení obchodního případu. Dodavatel se zavazuje nepoužít tyto údaje jiným způsobem, ledaže k tomu zákazník dá své výslovné svolení. Dále se dodavatel zavazuje neposkytnout osobní údaje zákazníka třetí osobě a zajišťuje vhodným způsobem, aby osobní údaje nemohly být jinak zneužity. Na přání zákazníka budou kdykoliv jeho osobní údaje odstraněny z elektronické evidence dodavatele, pokud zákon nevyžaduje jejich uchování.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem se uskutečňuje emailem a nevylučuje-li to povaha věci, lze informovat též telefonicky. Ledaže tyto obchodní podmínky nebo zákon stanoví jinak.

Pokud je naplněno některé z ustanovení těchto obchodních podmínek pouze co do určité části objednávky či smlouvy, zůstávají ostatní části smluvního vztahu nedotčeny, nevylučuje-li to povaha věci. Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne jejich zveřejnění. Dodavatel má právo kdykoliv je změnit i bez souhlasu zákazníka. Změní-li se obchodní podmínky po uzavření kupní smlouvy, má zákazník právo zvolit zda použije toto nové znění či zda se bude řídit zněním platným v době uzavření kupní smlouvy. V případě volby původního znění obchodních podmínek má zákazník povinnost bezodkladně písemně sdělit tuto skutečnost dodavateli.